Menneskerettigheter

  • Fokuset på menneskerettigheter er et fundamentalt prinsipp i psykisk helsearbeid: Retten til tilgang på hjelp, basert på egne behov i lokalbaserte psykiske helsetjenester og retten til full deltagelse i lokalsamfunnet. Det inkluderer sivile rettigheter, statsborgerskap, kulturell, åndelig, seksuell og politisk frihet.
  • Å sikre retten til psykisk helsehjelp i juridiske og politiske dokumenter er en essensiell strategi for å forsvare rettighetene til personer med psykisk helseutfordringer i praksis.
  • Vi anbefaler at tjenestene innen psykisk helse baserer seg på visjonene og målene til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD, 2008) som legger til rette for rettighetene til å leve, delta i lokalsamfunnet, utdanning, helse, arbeid, bolig og sosial beskyttelse.
  • For å redusere antall menneskerettighetsbrudd som skjer i psykiske helsetjenester er det viktig at ansatte i lokalbaserte tjenester og i sykehus-settinger får opplæring og veiledning om recovery og rettigheter.
  • «The Quality Rights Toolkit» som ble utviklet av WHO skisserer et opplæringsopplegg for å vurdere og forbedre kvaliteten i psykisk helsetjenester.

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid