NETTVERK

  • Psykisk helsearbeid er en kombinasjon av innspill og støtte fra brukere, personer i brukere sitt sosiale nettverk, og fra profesjonelle når det er behov for det.
  • Psykisk helsearbeid er et nettverk innen et større nettverk av selv-hjelp, familie, venner og andre uformelle ressurser og generelle tjenester.
  • Psykisk helsearbeid krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
  • Fastlege og annet helsepersonell spiller en sentral rolle i psykisk helsearbeid og gir hjelp til mennesker med psykisk uhelse og deres nettverk
  • Det er flere integreringsdomener innen lokalbasert psykisk helsearbeid: Integrering av medisinske- og sosiale intervensjoner, integrering av lokalbaserte- og sykehusteams og integrering av ulike psykiske helsetjenesteteams (for eksempel behandling for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser – ROP).
  • Vanlige elementer i lokalbasert psykisk helsearbeid inkluderer tverrfaglige team, mulighet til å øke eller minke behandling ved behov, hjemmebasert behandling eller behandling ved behov, fokus på både sosial- og psykisk helsearbeid og et nært samarbeid med psykiatriske sykehus i situasjoner der folk må legges inn.
  • Overgangen til lokalbasert psykisk helsearbeid kan hindres av et økonomisk system som foretrekker institusjoner (for eksempel ved å belønne fylte sengeplasser). Det anbefales at det introduseres et økonomisk system som er tilpasset og som gir fordeler til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
  • Lokalbasert psykisk helsearbeid inkluderer alle former for psykisk uhelse, ikke bare alvorlig psykisk lidelse (psykose), og fastlegene får god bistand fra både kommune- og sykehustjenester.

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid