Enda en gang har vi samlet engasjerte folk omkring temaet arbeid og psykisk helse på seminar ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Også i år var Norsk forening for psykisk helsearbeid medarrangør sammen med Norsk attføringsforum og høgskolen.

Årets seminar kunne skilte med hele fem innledere, som hver presenterte synspunkter, forskningsfunn og erfaringer relatert til det overordnede temaet. Samtlige innledere bød på seg selv, og flere trakk i større eller mindre grad sin egen bakgrunn inn for å illustrere sine poenger. Særlig gjorde Solveig Oses forskning og konklusjoner inntrykk, der hun gikk langt i å framheve viktigheten av sosiale tiltak, heller enn nødvendigvis utredning og behandling for psykiske problemer, i de tilfeller der det først og fremst er sosiale vansker som har hindret en person i å delta i arbeidslivet. Hun stilte bl.a. spørsmål ved hvor hensiktsmessig det er at man må kunne vise til en diagnose (somatisk eller psykiatrisk) for at man skal kunne få innvilget arbeidsavklaringspenger og få hjelp til å komme ut i, eller tilbake til, arbeidslivet.

I flere av foredragene og ikke minst i diskusjonene ble det framhevet at en helhetstenkning omkring levekår og livskvalitet er avgjørende, og det ble reist bekymringer omkring en økende medikalisering av sosiale problemer. Bruker vi ressursene på riktig sted? Er det utredning, avklaring og hjelp til jobbsøking som skal til, eller skal man i større grad bruke ressursene til å skape nye stillinger, med mindre krav til utdanning og større rom for fleksibilitet? Og må egentlig alle jobbe, eller kan ulønnet aktivitet være like meningsfullt? I de ulike verkstedene og i plenumssamtalen på slutten av dagen gikk diskusjonen livlig.

Dagen ble livet opp av flott musikalsk innslag ved band fra Kilden aktivitetshus på Notodden, og et høydepunkt var også utdelingen av prisen til fremme for ytringsfrihet innen psykisk helsevern. Denne gikk i år til VG-journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Nordman, for deres arbeid med tvangsprotokoller ved  psykisk helse-institusjoner i Norge.

For alle som ikke fikk med seg seminaret denne gangen, vil det bli nye sjanser neste år (selv om det vel ikke da heller er skuddår…). Temaet er ennå ikke avklart, men forhåpentlig vil vi klare å vekke like stort engasjement som vi lot til å gjøre med årets seminar.

Bildet: To blide sosionomer! Anna-Sabina Soggiu, som innledet om erfaringer med boligsosialt arbeid i bydel Grünerløkka, og Vibeke Pettersen, styremedlem i NFPH, som ledet workshop om verdighet og uverdighet utenfor arbeidslivet.

Legg igjen en kommentar

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid