I høst leverte NFPH sitt høringssvar til Helsedirektoratets «Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne». Vi er glad for veilederen, og særlig positiv til vektleggingen av brukerperspektivet, av mestring og ressurser, men vi hadde likevel noen kommentarer og innsigelser. Her følger noen smakebiter fra høringssvaret vårt:

Om erfaringskonsulenter:
Her kan det gjerne legges sterkere føringer for at erfaringskonsulenter med bruker og/eller pårørendeerfaring bør ansettes både på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. Idag er det altfor mye opp til den enkelte tjeneste å selv vurdere om de skal opprette slike stillinger, med det resultat at få prioriterer å bruke ressurser på dette. (…)

Variasjon i tilbudene:
Det heter også i veilederen at det bør finnes et «bredt og variert tjenestetilbud tilpasset brukerens behov». Vi opplever imidlertid ikke at tilbudene som skisseres, og som eksisterer idag, lever helt opp til dette. (…) Ekstra bekymringsverdig mener vi det er når myndigheter og fagpersoners oppfatning av hva som er god behandling skal overprøve den enkelte brukers personlige oppfatning, slik at denne må motta én bestemt behandling, enten fordi det ikke finnes alternativer, eller fordi brukeren blir underlagt tvang. (…)

Bolig:
Det er bra at veilederen fremhever betydningen av en stabil og tilfredstillende bosituasjon. Imidlertid bør det fremheves som spesielt viktig at familier med barn får nødvendig hjelp og støtte til å skaffe en bolig som bidrar til å sikre barna trygge og stabile oppvekstforhold. (…)
Personlig ombud:
Vi merker oss at tjenesten «Personlig ombud» ikke er nevnt i veilederen. Dette undrer oss, da nettopp et slikt bindeledd mellom tjenestene og den som trenger tjenester kan være det som er avgjørende for å hjelpe mennesker til et verdigere liv. Det finnes mange tilbud som veilederen viser til men for mange mennesker som har psykososiale funksjonsnedsettelser og eventuelt rusproblemer er det ikke alltid lett å få på plass det man har krav på. (…)
Høringssvaret i sin helhet finner du her, og veilederen kan leses her.

Legg igjen en kommentar

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid