NFPH ved nestleder Sigrid Ramdal har tidligere hatt kritiske innlegg blant annet på Dagens medisin om de kommende pakkeforløp i behandlingsapparatet for rus og psykiske problemer. Helsedirektoratets arbeidsgrupper er nå igang med å utarbeide forslag til flere ulike pakkeforløp, og har gått åpent ut med invitasjon til å levere innspill om utkastet til pakkeforløp for psykoselidelser. NFPH har levert innspill, som kan leses i sin helhet her.
Arbeidsgruppen skal nå gå gjennom alle innspill, og legge fram et forslag til pakkeforløp for psykoselidelser som skal sendes ut på høring høsten 2017.
Under følger noen utdrag fra NFPHs innspill:

 

«Vi støtter fortsatt ikke innføringen av pakkeforløp slik dette nå er lagt fram, men ønsker likevel å benytte muligheten til å gi tilbakemelding om innholdet i forslaget. Like mye som innspill til hva som skal stå i det endelige pakkeforløpet, kan kommentarene sees som innspill til hva som kunne vektlegges i holdningsarbeid, undervisning eller instruksjoner til helsetjenestene i andre former enn pakkeforløp.»


«Å være for rask med å finne løsninger, kan gjøre at utviklingen går videre i samme spor, uten at man har hatt anledning til å tenke nytt om både problemer og løsninger. En fare ved dette er selvfølgelig at man setter i verk løsninger som viser seg ikke å ha ønsket effekt, og som kan komme til å opprettholde eksisterende makt-ubalanser.»

«(…) svært positivt at brukermedvirkning løftes fram på den måten vi så på rådslaget, og (…) i selve utkastet til pakkeforløp. Spørsmålet er imidlertid hvordan man skal arbeide for at det faktisk blir økt grad av brukermedvirkning i praksis.»


«(…) målet om å unngå uønsket variasjon. Hva konkret betyr dette? (…) Hvor går grensen mellom uønsket variasjon og ønsket variasjon? (…) Vet man nok om hva brukerne ønsker seg? På hvilken måte tror man at et mer standardisert terapitilbud vil gi bedre behandling?»

 
 

«Svært mange mennesker som opplever psykosetilstander, har vært utsatt for traumer eller alvorlige belastninger (…). Dette er nevnt i retningslinjene fra 2013 (…), men i utkastet til pakkeforløp kan jeg faktisk ikke finne dette nevnt. Dette er kunnskap som må integreres i tilnærmingen til mennesker som opplever psykose.» 


«Valgfrihet og brukermedvirkning har blitt framhevet som vesentlige aspekter ved pakkeforløpet. Dette står i sterk kontrast til avsnittet om behandling ved mistanke om psykoseutvikling, der det heter at det skal gis terapi, «vanligvis kognitiv atferdsterapi i ett år, etter manualisert standard».» 

 
 

«Særlig ved langtidsbruk er det en økende oppmerksomhet og anerkjennelse av at dette ser ut til å gi dårligere utfall enn hos dem som ikke bruker antipsykotika i det hele tatt, eller kun over kort tid (…). Det er vanskelig å se at arbeidsgruppen kan komme utenom å ta stilling til dette. Å nevne at disse legemidlene er anbefalt, og å vise til veilederen fra 2013, kan ikke kalles en oppdatert kunnskapsbasert anbefaling.»

 
 

«Utkastet inneholder også mange begreper og konsepter som kan virke instrumentelle og fremmedgjørende. Det gjelder blant annet tidsaksen for ulike utredningsskjemaer, og bruken av begreper som «forløpskoordinering» og «pasientlogistikk». Det er vanskelig å se at en slik tilnærming til mennesker kan være med på å fremme subjektet og dets unike behov.»

 
 

«Økt fokus på somatisk helse hos personer med alvorlige psykiske problemer er positivt. Dette har
vært et neglisjert område. Ikke minst er det viktig at det vies større oppmerksomhet til bivirkninger av psykofarmaka.»

På rådslaget om pakkeforløp som ble arrangert 25. april, ble det også av andre organisasjoner reist kritikk av det lanserte utkastet. Blant annet ga Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse uttrykk for bekymring for standardisering og diagnosefokus.
Helsedirektoratet ønsker fortsatt innspill om pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Dette kan sendes inn på e-postadressen pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no

Legg igjen en kommentar

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid